مرور برچسب

آرژانتین

برای دیه گو،که دیگر نفس نمی کشد

به گزارش ورزش آزاد؛ برای دیه گو،که دیگر نفس نمی کشد/ دلم برای آن تابستان داغ هشتاد و شش مکزیکوسیتی و آن مرد یک متر و شصت و هشت سانتی تنگ می‌شود . من برای آن دستی که بالاتر از دست‌های پیتر شیلتون به توپ ضربه زد تنگ می‌شود. من باور ندارم که…